رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، این معیار تشخیص صلاحیت را برای پیمانکاران و شرکت ها قرار داده است.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند .
کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت ، و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند .
رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار ، اعم از دولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد ، اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیاز فنی و مهندسی تایید شده استانداری به صورت مناقصه واگذار مینماید . طبق آیین نامه ، یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص ها ، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید . در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد ، گواهی رتبه صادر می گردد . بنابراین شرایط داشتن امتیاز فنی تایید شده سازمان ، برای شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد.
برای اخذ رتبه نخستین قدم ، ثبت یک شرکت است که حداقل مدرک بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره آن می بایست کارشناسی باشد .در میان اعضای هیئت مدیره وجود یکی از دو شرایط ذیل الزامی است :
به کارگیری یک مهندس با هفت سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه کاری مرتبط که ترجیحا" سابقه بیمه آن از شرکت دارای رتبه رد شده باشد و یا وجود دو مهندس با سه سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه کاری مرتبط .ضمنا" شرکت با وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای هیئت مدیره خود می تواند در دو شاخه متفاوت ، تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت ها در یازده رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از : ساختمان- راه- حمل و نقل- تأسیسات- کشاورزی- آب- مرمت آثار باستانی- کاوش های زمینی- ارتباطات- نفت و گاز- نیرو .
برای یک شرکت تازه تأسیس که هیچ سابقه کاری ندارد ، حداکثر می توان تقاضای رتبه پنج داد که این تقاضا می تواند در دو رشته باشد . پس از آن چنانچه به مقدار حد نصاب لازم متناسب با هر رشته قرارداد انجام شده باشد ، رتبه پنج به چهار ارتقاء خواهد یافت .
تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران برای اخذ رتبه پیمانکاری که در پنج پایه رتبه بندی می شوند حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقِی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.
شرایط تمدید عبارت است از اینکه سهام شرکت به گونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد- اکثریت هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تغییر نکرده باشد- افراد امتیازآور شرکت با افراد امتیازآور شرکت های دیگر تلاقی نداشته باشد- در دو سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست اجرا داشته باشند به عبارتی غیر فعال و راکد نباشند- پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال شده باشد .
اما شرکتهای مهندسی مشاورکه در سه پایه رتبه بندی می شوند می شوند ، شرایطشان برای تمدید عبارت است از اینکه :
صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر نام شرکت، محل شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد).تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مهندسین مشاور نبوده باشند؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد.(بیش از نصف یعنی بیشتر از ۵۰ %اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد).جایگزینی افراد هیئت مدیره تنها با رعایت شرایطی امکانپذیر است .
رتبه بندی شرکت

رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد.
رتبه بندی در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند