شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس کرده‌ام متاسفانه میزان سرمایه ثبتی در اساسنامه با مبلغ درج شده در آگهی مهربرجسته وروزنامه ثبتی مغایرت دارد چه باید کرد تا این مغایرت از بین برود و مبلغ سرمایه ثبتی با بایگانی تطبیق داده شود؟

سوال

پس از ثبت صورتجلسه و متن آگهی در دفتر ثبت شرکت‌ها و ارسال به روزنامه رسمی امکان اصلاح وجود ندارد. شما می‌توانید صورتجلسه اصلاحیه تنظیم و از طریق سایت سامانه پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات درخواست بدهید. در صورتجلسه به موضوع اصلاحیه اشاره کنید. شماره پیگیری درخواست قبلی را هم درج نمایید

جواب

صورت جلسات نواقص را با چه شماره پیگیری باید ثبت کنیم؟ چگونه بارکد پستی را در سامانه ثبت کنیم؟

سوال

اگر ابلاغیه‌ای مبنی بر نقص برایتان ارسال شده می‌توانید در سایت مبادرت به اصلاح نموده و و دکمه پذیرش ثبت اصلاحی را بزنید. به شما یک شماره پیگیری جدید داده می‌شود. متقاضیان پس از پذیرش نهایی مبادرت به پست مدارک نموده و سپس بارکد پستی و تاریخ پست را در سامانه پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات درج و دکمه ارسال را می‌زنند.

جواب

با توجه به اینترنتی شدن مراحل ثبت شرکت آیا همچنان نیاز به تهیه برگه‌های بهادار تقاضانامه و شرکت نامه از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا ارائه فرمهای تکمیل شده کافیست؟

سوال

نیاز به تهیه اوراق بهادار نبوده و ارائه فرم‌های چاپ شده از سامانه و ارسال آن‌ها پس از امضا توسط ذینفعان الزامی است

جواب