.-----------------*-*--------* ثبت شرکت - موسسه حقوقی و خدمات اداری بین الملل بنیان
پس از ثبت هر یک از اقسام شرکت ها ، امکان تغییرات شرکت بوجود می آید .هر تغییر درصورتجلسه ای تنظیم شده و می بایست به امضای کلیه سهامداران برسد.تغییراتی اعم از تغییر محل در شرکت،تغییر نام،کاهش یا افزایش سرمایه،افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید،کاهش سرمایه و خروج شریک،تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت،نقل و انتقال سهم الشرکه،صورتجلسه هیئت مدیره،صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره،تبدیل نوع شرکت،انحلال شرکت،تأسیس شعبه،ختم تصفیه،کاهش و یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره.
زمانی که کلیه سهامداران ،صورتجلسه را امضاء نکرده باشند ، نیاز به انجام آگهی در روزنامه کثیرالانتشار می باشد.چنانچه بیش از75% سهامداران ، صورتجلسه را امضاء کرده باشند یک نوبت آگهی باید انجام شود واگر بیش از50% و تا 75% سهامداران ، صورتجلسه را امضاء کرده باشند دو نوبت آگهی باید صورت پذیرد .
یک نسخه از آگهی موجود در روزنامه رسمی باید به اداره ثبت تحویل گردد.
تمامی شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری بعد از انجام عملیات ثبت ، نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی در جهت انجام امور و پیشبرد فعالیت های خود هستند.
تصمیماتی در خصوص تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه ثبتی، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام به با نام یا بی نام، تصویب بیلان مالی و... .
این تغییرات می بایست مطابق مقررات قانون تجارت صورت پذیرد .کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره ، انجام می پذیرد.
ورود و خروج اعضاء از مصادیق تغییرات است و در دو بخش صورت می پذیرد.بخش اول ، ورود و خروج شرکاء یا سهامداران و بخش دوم ، ورود و خروج هیئت مدیره است.
ورود و خروج شریک در شرکت های با مسئولیت محدود با ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه و یا از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه انجام می شود.
ورود و خروج شریک در موسسات غیر تجاری همانند شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.
ورود شریک در شرکت های سهامی خاص با افزایش سرمایه امکانپذیر است.همچنین ورود و خروج شریک با نقل و انتقال سهام نیز صورت می گیرد.
ورود و خروج هیأت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود تنها با یک صورتجلسه عادی یا هیأت مدیره برای انتخاب مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره جدید صورت می گیرد ، زیرا هیأت مدیره و مدیرعامل می توانند خارج از شرکاء نیز باشند.
ورود و خروج هیأت مدیره در موسسات غیر تجاری همانند شرکت های با مسئولی محدود است.
در مورد ورود وخروج هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص باید گفت که مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب شود ولی هیأت مدیره باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشد که در صورتجلسات عادی و یا هیأت مدیره به این مهم توجه شود.
پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پیش آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود . موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:
شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن مقدور نباشد .- شرکت دچار ورشکستگی گردد - شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد . - در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده .- در صورت تراضی تمام شرکا - در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد . - در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید . - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .
قبل از تأسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری ، ابتدا باید توجه داشت که برخی موضوعات فعالیت هستند که برای تصدی به این امور باید از مرجع ذی صلاح مجوز گرفته شود.
بطور مثال برای فعالیت در حوزه مد و پوشاک باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته شود .برای ثبت مدارس غیر انتفاعی ویا مرااکز آموزشی آزاد از وزارت آموزش و پرورش و برای فعالیت های ورزشی از سازمان تربیت بدنی نیاز به مجوز می باشد.
بنابراین ، موضوع فعالیت شرکت یا موسسه است که بطور کلی مشخص می نماید که نیاز به گرفتن مجوز می باشد یا خیر.
در شرکت های سهامی خاص برای افزایش حتما باید بازرسین در همه سال ها دارای اعتبار باشند
آیا میدانستید برای اخذ مفاصا حساب نقل و انتقال نیاز به کد اقتصادی می باشد
در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ایست که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده باشد.