سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهایی مشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، شرکتها، موسسات و سازمانهای بین المللی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میتوانند طبق مقررات قانون سرمایه گذاری خارجی مبادرت به سرمایه گذاری درکشور نمایند.

شرکتهــای دولتی خارجی نیز میتوانند در چارچوب قانون سرمایه گذاری نموده و از مزایای قانون سرمایه گذاری خارجی برخوردار شوند اما رفتار قانون نسبت به اینگونه سرمایه گذاریها همانند سرمایه گذاریهای بخش خصوصی خواهد بود.
زمینه های مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد.
برقراری حمایتهای قانون نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری میباشد.
سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران بعنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است که متولی پذیرش و برقراری حمـایت نسبت به سرمـایه های خارجی می باشد. مجـوز سرمایه گذاری خارجی نیز در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی توسط این سازمان صادر می شود .
اشکال سرمایه خارجی طبق قانون سرمایه گذاری خارجی بسیار متنوع بوده و علاوه بر سرمایه نقدی کلیه اشکال غیرنقدی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی وخـدمات تخصــصـی را نیز شامل مـی گردد.

مرحله اول: ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران :
به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا“ با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .
مرحله دوم: بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیات سرمایه گذاری خارجی :
متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی واخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تهیه می‌نماید. این فرایند معمولا“ بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش به طول نمی‌انجامد. معمولا“ از نمایندگان سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای شرکت در جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی دعوت به عمل می‌آید. در هر صورت هیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نماید.
مرحله سوم: ارسال پیش‌نویس مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی :
به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد.
این کار فرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد.
سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید.
مرحله چهارم : صدور مجوز سرمایه‌گذاری :
مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما“ از موافقت سرمایه‌گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی‌گردد. متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که پس از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه راه کار تولید آن می توانند از مزایا و تسهیلات قانونی برای مدت معین تا تولید اصل استفاده کنند .
شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که پس از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه راه کار تولید آن می توانند از مزایا و تسهیلات قانونی برای مدت معین تا تولید اصل استفاده کنند .
شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که پس از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه راه کار تولید آن می توانند از مزایا و تسهیلات قانونی برای مدت معین تا تولید اصل استفاده کنند .